Kleine update Sanscrit

In deze nieuwe versie zijn enkele kleine bugs verholpen zonder dat dit invloed heeft op de resultaten van beoordelingen. Raadpleeg de versiehistorie voor het overzicht van de aanpassingen.

12-08-2020
Plaatje van het logo van Sanscrit

Nieuwe versie Sanscrit

In deze nieuwe versie van Sanscrit zijn enkele kleine bugs verholpen zonder dat dit invloed heeft op de resultaten van beoordelingen. Raadpleeg de versiehistorie voor het overzicht van de aanpassingen.

10-11-2017
Plaatje van het logo van Sanscrit

Vernieuwde portalstructuur RisicotoolboxBodem

In het project NIBO (Normen en Instrumentarium Bodem) wordt gewerkt aan de vernieuwing van het risico-instrumentarium voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van bodem en grondwater. Alle beschikbare instrumenten zullen ontsloten worden vanuit de portal RisicotoolboxBodem.nl. Daartoe behoren bekende instrumenten, zoals Sanscrit, die onder het overgangsrecht beschikbaar zullen blijven. Daarnaast wordt het bestaande instrumentarium aangepast aan de werkwijze van de Omgevingswet. Hiervoor worden ook nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de Risicotoolbox Grondwater.

Vooruitlopend op het aanbieden van het vernieuwde instrumentarium, schakelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al over op deze portalstructuur. Deze vernieuwde pagina’s zijn daarvan het eerste resultaat. De komende tijd wordt er meer bekend gemaakt over NIBO en het nieuwe instrumentarium en wordt u als gebruiker uitgenodigd om mee te denken over de ontwerpen.

16-01-2019
computermuis

Aanpassing toetsing TCL en bugfixes in Sanscrit en RisiotoolboxBodem

Bij vluchtige verbindingen is de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' vrijwel altijd doorslaggevend voor het berekende risico. Aanvullend op de berekening van een blootstellingsdosis, toetst Sanscrit de berekende binnenluchtconcentratie aan de Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL). Dit leidde in de praktijk tot misverstanden wanneer blootstelling aan binnenlucht niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij afwezigheid van binnenruimten.

Wanneer in Stap 3 van Sanscrit de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' wordt uitgeschakeld, wordt niet langer getoetst aan de TCL. Een overschrijding van de TCL leidt daarmee ook niet langer tot het oordeel 'spoedeisend'/onaanvaardbaar risico. In de praktijk werd al op deze wijze getoetst indien er geen sprake is van blootstelling aan binnenlucht. Om tot het juiste oordeel te komen, werd in die gevallen bijvoorbeeld de berekende binnenluchtconcentratie overschreven door een lage fictieve waarde. Na deze update is dat niet langer noodzakelijk.

Naast bovenstaande aanpassing bevat de huidige update enkele bugfixes in de risicotoolbox, Volasoil en Sedias. Raadpleeg de versiehistorie voor een volledig overzicht van alle aanpassingen.

25-09-2018
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Module diffuus lood beschikbaar

De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Lood heeft effect op de ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden. Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

De module diffuus lood stelt gemeenten en andere overheden in staat om zogenaamde 'aandachtsplekken' in beeld te brengen. Dit zijn plekken waar de bodemkwaliteit onvoldoende is voor het (beoogde) bodemgebruik. De module rekent voor meerdere zones binnen een gebied en maakt het mogeliji om, indien relevant, de totale blootstelling op te tellen.

In de afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan bij overheden met het de aanpak van lood op gebiedsniveau. Deze ervaringen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de module. Zo is het mogelijk om het effect van maatregelen door te rekenen.

In de loop van 2018 zal het gebruik van de module geëvalueeerd worden en zal de module aangevuld worden met de laatste inzichten. Feedback over het gebruik van de module kunt u sturen naar webmaster@risicotoolboxbodem.nl.

Naar de module diffuus lood

10-11-2017
Plaatje van een tekstdocument