Wettelijke taken

Sanscrit 2.0 (Overgangsrecht)

Dit beslissingsondersteunende systeem wordt behouden onder het overgangsrecht om saneringen van voor het inwerk treden van Omgevingswet te kunnen beoordelen. Met Sanscrit 2.0 wordt de spoedeisendheid van saneren van ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld. De Circulaire bodemsanering legt vast hoe dit in zijn werk gaat.

Sanscrit 3.0 (Toevalsvondst)

Met dit beslissingsondersteunende systeem wordt de ernst van een toevalsvondst en de noodzaak van saneren vastgesteld. Het Aanvullingsbesluit Bodem legt vast hoe dit in zijn werk gaat.

Risicotoolbox Grondwater (bèta-versie)

De Risicotoolbox grondwater is een beslissingsondersteunend systeem, waarmee de chemische kwaliteit van grondwater te beoordelen is. Het richt zich op de risico’s voor zes beschermdoelen en beoordeelt, los van beschermdoelen, of er sprake is van een zogenaamde dynamische situatie (waarbij een grote massa aan contaminanten zich snel door de ondergrond verplaatst).

Omdat het een bèta-versie betreft, kan de formele versie in een later stadium worden aangepast voor gebruik binnen de Omgevingswet (per 1 januari 2024).

Concrit - Bouwen op verontreinigde grond

De Risicotoolbox bodem voorziet met de module Concrit in de applicatie voor de beoordeling van risico’s voor de mens bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op verontreinigde grond. De toetser kan de risico’s voor de mens berekenen op basis van gebiedspecifieke gegevens. De module voorziet in een toetsing van de bodemkwaliteit en/of in een toetsing van de waarde voor bouwen in het omgevingsplan waarbij een overschrijding van het MTR voor de mens, de TCL waarden en geurdrempels niet is toegestaan.

Toepassen grond of bagger (afleiden lokale Maximale Waarden)

De RisicotoolboxBodem maakt onderdeel uit van het gebiedsspecifieke spoor van Besluit bodemkwaliteit. In dit spoor kunnen decentrale bevoegde gezagen normen vastleggen voor de toepassing van grond en bagger.

Beoordelen Bodemkwaliteit

Lokale Maximale Waarden

De module voor onderbouwing van Lokale Maximale Waarden maakt het mogelijk om de actuele bodemkwaliteit te toetsen in relatie tot de (beoogde) bodemfunctie. U toetst hierbij aan de criteria voor duurzame geschiktheid.

Module diffuus lood

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van jonge kinderen. Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van de loodconcentraties in de bodem, maar vooral van het bodemgebruik en de mate van contact met de bodem. Deze module stelt u in staat om voor gebieden met diffuse loodverontreinigingen een prioritering van de aanpak op te stellen.

Maatschappelijke afweging

De Toelichting Maatschappelijke Afweging is een hulpmiddel voor bevoegde overheden, adviesbureaus en stakeholders die te maken hebben met verontreinigde locaties waar onaanvaardbare ecologische risico’s vastgesteld zijn (vaak als uitkomst van stap 2 van Sanscrit).

Volasoil

Het VOLASOIL model berekent de binnenluchtconcentratie in gebouwen op een locatie waar sprake is van een ernstige bodem- of grondwater verontreiniging met vluchtige verontreingingen. De berekende binnenluchtconcentratie wordt vergeleken met de TCL.

Sedias oevergebieden

SEDIAS oevergebieden beoordeelt de (water)bodemkwaliteit in overwegend droge overgebieden zoals vastgelegd in de handreiking beoordelen Waterbodems. SEDIAS oevergebieden is gebaseerd op de webapplicatie 'sanscrit' voor de landbodem..